Sunday Goshthi 2021 by Anita Didi B.R. Bhaiya and Surendra Pal Bhaiya

Sunday Goshthi 17 Oct 2021 by Anita Didi BR Bhaiya

Sunday Goshthi 24 Oct by Anita Didi BR Bhaya Surendra Pal Bhaiya

Sunday Goshthi 31 Oct by Surendra Pal Bhaiya

Sunday Goshthi 7 Nov by Surendra Pal bhaiya and B R Agrawal Bhaiya

Sunday Goshthi 21 Nov by Surendra Pal bhaiya & BR Bhaiya

Sunday Goshthi 28 Nov 2021 by Anita Didi and Surendra Pal bhaiya

Sunday Goshthi 19 dec