Parichay Shivir by Shavankumar Shukla ,Visnagar(Gujarat),23-11-2019 to 29-11-2019

Day 1(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 23-11-2019

Day 1(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 23-11-2019

Day 1(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 23-11-2019

Day 1(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 23-11-2019

Day 2(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 24-11-2019

Day 2(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 24-11-2019

Day 2(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 24-11-2019

Day 2(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 24-11-2019

Day 3(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 25-11-2019

Day 3(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 25-11-2019

Day 3(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 25-11-2019

Day 3(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 25-11-2019

Day 4(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 26-11-2019

Day 4(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 26-11-2019

Day 4(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 26-11-2019

Day 4(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 26-11-2019

Day 5(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 27-11-2019

Day 5(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 27-11-2019

Day 5(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 27-11-2019

Day 5(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 27-11-2019

Day 6(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 28-11-2019

Day 6(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 28-11-2019

Day 6(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 28-11-2019

Day 6(Session-4) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 28-11-2019

Day 7(Session-1) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 29-11-2019

Day 7(Session-2) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 29-11-2019

Day 7(Session-3) Parichay Shivir by Shavankumar Shukla | Visnagar (Gujarat) | 29-11-2019